Reklamacje i zwroty - Viktoria
Szukaj
Close this search box.

Zwrot towaru
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT PRODUKTÓW)

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres:
VIKTORIA s.c. A. i S. Kulmińscy ul. Grochowska 204 paw 10, 04-357 Warszawa.

Link do zwrotów: https://furgonetka.pl/zwroty/85d10267-46cd-4123-9164-b8f79681c69f

7.2. Termin 14-dniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej – od dnia jej zawarcia.

7.3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

7.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
(1) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2;
(2) braku fizycznego dokumentu zakupu produktu w postaci paragonu lub faktury;
(3) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
(4) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
(5) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (w tym: sukienki komunijne szyte na miarę, zaproszenia komunijne i zaproszenia na chrzest zawierające tekst z danymi podanymi przez Klienta);
(6) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
(7) dostarczania prasy;
(8) usług w zakresie gier hazardowych.

Reklamacja towaru
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1) Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży:
a) Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
b) Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: VIKTORIA s.c. A. i S. Kulmińscy ul. Armii Krajowej 22, 05-071 Sulejówek
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: chrztyviktoria@gmail.com
c) Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
d) Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2) Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres: VIKTORIA s.c. A. i S. Kulmińscy ul. Armii Krajowej 22, 05-071 Sulejówek lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: chrztyviktoria@gmail.com
b) Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:
E-mail: chrztyviktoria@gmail.com
Telefon: 22 673 09 44 (czynny pon – pt w godzinach 10.00 – 18.00